بارکو گسترده ترین رنج  در لیزرهای سازگارDCI  و پروژکتورهای سینمایی با پایه لامپ را  ارایه می دهد که انقلابی در صنعت پخش فیلم به وجود آورده است.

لاین محصولات بارکو ،یک تطایق منطقی بین کیفت تصویر و هزینه بهره وری برای هر صفحه سینمایی موجود ، پیشنهاد می کند.

محصولات