نمایش یک نتیجه

Barco DP2K-10S

Small DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 10m (33ft) wide
 • تصویر یکپارچه
 • کیفیت تصویر بالا در یک TCOکم
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند-

  کاتالوگ محصول

Barco DP2K-12C

Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 12m (39ft)
 • پروژکتور یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول

Barco DP2K-15C

(Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 15m (49ft
 • تصویر یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

Barco DP2K-19B

(Bright DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 19m (62ft
 •  افزایش روشنایی تصویر ، کاهش هزینه های عملیاتی
 • DCIمجتمع،  سازگار
 • ترکیب ویژگی های سرور رسانه با سری 3 پردازش سینما الکترونیکی-

Barco DP2K-20C

(Compact DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 20m (65ft
 •  تصویر یکپارچه
 • ویژگی های سرویس دهنده های رسانه ای را با دستگاه های پردازش سینمای سری 3 ترکیب می کند

کاتالوگ محصول

Barco DP2K-23B

(Bright DLP Barco Alchemy Cinema projector for screens up to 23m (75ft
 • فزایش روشنایی تصویر ، کاهش هزینه های عملیاتی
 • DCI مجتمع، سازگار
 • ترکیب ویژگی های سرور رسانه با سری 3 پردازش سینما الکترونیکی