به تنهایی کارهای کوچکی می توانیم انجام دهیم ولی با همدیگر کارهای بزرگ را انجام می دهیم