طراحی پروژه مسجد بهشت

گروه معماری شركت كانون با تكيه بر تجربيات گذشته خود در زمينه طراحی سناريو محور اقدام به طراحی پروپوزال معماری مسجد بهشت واقع در جزيره تنب بزرگ – درياچه چيتگر ( شهدای خليج فارس ) نموده كه مراحل نهايی شدن طرح اين مسجد در حال انجام می باشد. طرح بر اساس تلفيق و بازتوليد معماری مساجد ايرانی و با رعايت اصول اكولوژيكی طراحی شده است، ايجاد فضايی مفهومی به عنوان صحن تحت عنوان باغ بهشت و با تعابير معنوی از نقاط تاثير گذار پروژه می باشد. كاربری های تركيبی سالن اجتماعات فضاهای فرهنگی و هنری در كنار شبستان اصلی پروژه پيش بينی شده است كه شبستان را در بافت زنده اجتماعی حفظ و به رونق آن می افزايد. تلفيق معماری و عناصر زنده طبيعی و موقعيت استراتژيک بصری مكان پروژه در عين حفظ هويت اسلامی ، پروژه ای را رقم می زند كه می تواند مسجدی متفاوت و با رويكرد معاصر باشد.