پاویون مفهومی نگین اراضی عباس آباد

گستردگی اراضی عباس آباد و عدم شناخت شهروندان از پتانسيل های اين پهنه از كلانشهر تهران ما را بر آن داشت كه با تعريف پروژه ای برای اطلاع رسانی در زمينه كيفيت زندگی شهری در اراضی عباس آباد زمينه را برای استفاده شهروندان از اراضی عباس آباد به عنوان قلب فرهنگی پايتخت مهيا سازيم .پروژه نگين اراضی عباس آباد با كاركردتعريف و ايجاد تجربه در زمينه گذشته ، حال و آينده اراضی عباس آباد در جلسات متعددی از نظر مفهومی، عملكردی و جانمايی مورد بررسی كارشناسان قرارگرفت و در نهايت بعد از تصويب مكانيابی پروژه طرح اوليه پروژه بر اساس مفاهيم مطالعاتی و محل قرارگيری پروژه تهيه و تدوين شد . پروژه در امتداد محور فرهنگ ( پياده راه اصلی بخش شمالی اراضی عباس آباد )و در حاشيه اتوبان شهيد حقانی جانمايی شد طرح معماری پروژه مذكور متشكل شده است از پلی در امتداد محور فرهنگ و هم تراز با ميدان فرهنگ و حجم مكعبی معلق در ميان دو تراز ميدان فرهنگ و محور 28 (مسير دسترسی كتابخانه ملی ) است كه عملكرد های اصلی پروژه درحجم معلق آن آن اتفاق می افتد . طرح معماری همسو با تجارب قبلی در زمينه طراحی سناريو محور بر اساس سناريو مفهومی پروژه شكل گرفت و شامل اجزای زير می باشد :

-پل و پلازا در تراز ميدان فرهنگ

-پلازای شهری ستوندار هم تراز با محور 28 و امتداد پروژه در پارک دماوند

-فضاهای دسترسی به تراز ميانی ار طريق رمپ

-فضای ورودی و انتظار برای سالن اصلی

-فضای اطلاع رسانی به منظور كسب اطلاعات تكميلی در زمان ورود به پروژه

-سالن اصلی كه بر اساس سناريو فضايی است كه كاربر به واسطه قراگيری در آن از طريق صدا و تصوير 5 جهته آن

امكان تجربه كيفيت ها و موقعيت های خاص در هماهنگی با موضوع را خواهد داشت .

-سكوی ديد انتهای پروژه كه در امتداد محور ديد به قله دماوند و شهر تهران قرار می گيرد.

رويای اراضی عباس آباد مفهومی است كه به واسطه تجربه برای كاربران ادراک پذير خواهد بود ، نگين اراضی عباس آباد در فرصتی محدود امكان تجربه اين رويا را به شهروندان تهران خواهد داد . اين تجربهبه واسطه تركيب معمارانه فضا ، مفهوم وتكنولوژی در بستر اراضی عباس آباد شكل خواهد گرفت .طرح مذكور پس از ارايه پيشنهاد های مختلف ، فرآيند مطالعاتی و طراحی در گروه معماری كانون تهيه و درجلسات مختلف با حضور كارشناسان خبره بررسی و در نهايت به تصويب شورای عالی معماری اراضی عباسآباد رسيده است و مراحل اجرايی شدن طرح در حال اقدام می باشد .