هنگامی که طراحی و ساخت پروژه گذر خیال از طرف مجموعه باغ کتاب در دستور کار شرکت کانون انفورماتیک قرار گرفت،با بررسی های تیم طراحی کانون انفورماتیک آغاز شد.

معرفی گذرخیال

باغ کتاب تهران به عنوان یکی از مهمترین پـروژه‌های ساخـت شده و شاخص فرهنگی شهر تهران شناخته می‌شود. از ملزمات این بستر فرهنگی استفاده از تکنولوژی‌های روز و استفاده شده
در مهمترین مراکز دنیا می‌باشد که امکان انتقال داده‌ها و اطلاعات علمی را در یک محیط کاملا ملموس و جذاب را فراهـم می‌کند. یـک فـضای تصـویری مهیج که بخش مهمی از دنیای ذهنی
بازدیدکننده‌ ها را در لحظه به چالش میکشد. یکی از مهمترین مکــان‌هـای مـورد توجـه برای فراهـم کـردن ایـن فضـا بـی‌شـک این تونــل می‌باشد. کـه با تــوجــه بـه بـستـه بـودن و فقدان نور در محل امکان بهینه‌سازی این پروژه به بهترین شکل ممکن فراهم شد. هنگـامـی کـه طراحی و سـاخـت پروژه گذر خیال از طـرف مجموعه باغ کتاب در دستـور کار شرکت کـانون انفورماتیـک قرار گرفت، بـا بررسی های تیم طراحی کانون انفورماتیک آغاز و اجرا شد.

گزارش حاضر پیشنهاد اولیه شرکت کانون انفورماتیک در رابطه با پروژه مدل مفهومی تکنولوژی برای، تونل بین دو بلوک و با توجه به هماهنگی‌های انجام یافته با کارفرما محترم پروژه است.

مکان گذرخیال در نقشه خطی

نقشه تونل

اسکچ های ایده

ابعاد تونل

شبیه سازی ایده تونل

معرفی پروژکشن و کاربرد آنها

پـروژکـتـور هـای حرفـه ای بـه دلیل صنعتی بودن و نوع الیاژ بکار رفته در آنـها توانـی کـار بـه مـدت طـولانـی و بـصـورت شـبـانه روزی را دارا هـسـتـنـد. سـیسـتـم  D L P ویــژه بکار رفـتـه و در ایــن پروژکتورهــا مجــموعــه مــنحصــر به فردی از تکنولوژی نمایشی نمایشی را به ارمغان مـی آورد کــانــون انفورماتیــک ضمـن استـفاده از پروژکـــتور هاـی حرفــه ای از بـهتــرین برند های دنـیـا ، با استـفـاده از پـرده هـای خاص بافـــت دار یـا چــاپ شده،استـــفـــاده از این نوع پروژکتور ها را وارد ابعاد جــدیدی کـرده و در مـــواردمتعـــدی عمـــلا آن را بـه یـک اثـر هنـــری تبــدیـــل کـرده اســـت.

در گذر خیال از 16 تا پروژکتور استفاده شده که از طریق آنها نور را روی دیوار های کنار انداخته و عکس یا فیلم را به نمایش میگذارند مشخصات 3 پروژکتور پیشنهادی ما به شرح زیر بود:

عکس های پروژه

هنگامی که طراحی و ساخت پروژه گذر خیال از طرف مجموعه باغ کتاب در دستور کار شرکت کانون انفورماتیک قرار گرفت،با بررسی های تیم طراحی کانون انفورماتیک آغاز شد.

معرفی گذرخیال

باغ کتاب تهران به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های در دست ساخت و شاخص فرهنگی شهر تهران شناخته می‌شود. از ملزمات این بستر فرهنگی استفاده از تکنولوژی‌های روز و استفاده شده
در مهمترین مراکز دنیا می‌باشد که امکان انتقال داده‌ها و اطلاعات علمی را در یک محیط کاملا ملموس و جذاب را فراهم می‌کند. یک فضای تصویری مهیج که بخش مهمی از دنیای ذهنی
بازدیدکنده‌ها را در لحظه به چالش بکشد. یکی از مهمترین مکان‌های مورد توجه برای فراهم کردن این امکان بی‌شک این تونل می‌باشد که با توجه به بسته بودن و فقدان نور در محل، امکان
بهینه‌سازی این پروژه به بهترین شکل ممکن فراهم است .هنگامی که طراحی و ساخت پروژه گذر خیال از طرف مجموعه باغ کتاب در دستور کار شرکت کانون انفورماتیک قرار گرفت،با بررسی
های تیم طراحی کانون انفورماتیک آغاز شد.

گزارش حاضر پیشنهاد اولیه شرکت کانون انفورماتیک در رابطه با پروژه مدل مفهومی تکنولوژی برای، تونل بین دو بلوک و با توجه به هماهنگی‌های انجام یافته با کارفرما محترم پروژه است.

مکان گذرخیال در نقشه خطی

نقشه تونل

اسکچ های ایده

نقشه تونل

شبیه سازی ایده تونل

معرفی پروژکشن و کاربرد آنها​

باغ کتاب تهران به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های ساخت شده و شاخص فرهنگی شهر تهران شناخته می‌شود. از ملزمات این بستر فرهنگی استفاده از تکنولوژی‌های روز استفاده شده در مهمترین مراکز دنیا می‌باشد که امکان انتقال داده‌ها و اطلاعات علمی را در یک محیط کاملا ملموس و جذاب را فراهم می‌کند. یک فضای تصویری مهیج که بخش مهمی از دنیای ذهنی بازدیدکننده‌ها را در لحظه به چالش میکشد. یکی از مهمترین مکان‌های مورد توجه برای فراهم کردن این فضا بی‌شک این تونل می‌باشد که با توجه به بسته بودن و فقدان نور در محل، امکان بهینه‌سازی این پروژه به بهترین شکل ممکن فراهم شد. هنگامی که طراحی و ساخت پروژه گذر خیال از طرف مجموعه باغ کتاب در دستور کار شرکت کانون انفورماتیک قرار گرفت،با بررسی های تیم طراحی کانون انفورماتیک آغاز و اجرا شد.

در گذر خیال از 16 تا پروژکشن استفاده شده که از طریق انها نور را روی دیوار های کنار انداخته و عکس یا فیلم را
به نمایش میگذارند مشخصات 3 پروژکشن پیشنهادی به شرح زیر است:

عکس نهایی پروژه

قبل:

بعد: